• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка методиста
/Files/images/rozdelitelb_knigi.gif

/Files/images/4.jpg

Методична робота в закладі дошкільної освіти

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям.

До найпоширеніших форм методичної роботи відносимо такі:

- методичні об’єднання

- теоретичний семінар

- семінар-практикум

- тренінг

- майстер-клас

- огляд-конкурс

- творчий звіт

- ярмарок педагогічних ідей

- клуб

- ділова гра

- консультація

- колективний перегляд

- методичний міст

- ток - шоу.

/Files/images/statut/formy_metod_roboty_s.jpg

Завдання вихователя-методиста – знайти доступні і водночас ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, які спонукатимуть вихователів підвищувати свій фаховий рівень без спонукання «зверху», сприятимуть збагаченню їх педагогічного досвіду, формуватимуть у них навички самостійного аналізу власної професійної компетентності. Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи. У закладах дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників використовуються три групи форм організації методичної роботи:

- колективні

- групові

- індивідуальні.

Індивідуальні форми методичної роботи

Індивідуальні форми методичної роботи спрямовані на методичне самовдосконалення та формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності кожного вихователя дитячого садка. Такі форми організації методичної роботи дають змогу педагогові самостійно працювати над підвищенням свого фахового рівня та розробити власну програму самовдосконалення, яка враховуватиме його професійні потреби та інтереси. Для ефективної організації методичної роботи в закладі дошкільної освіти враховується рівень професійної підготовки педагогів. Важливою умовою успішної діяльності як вихователів, так і закладу загалом, є чітке, конкретне планування методичної роботи. Перед тим як розпочинати методичну роботу з педагогом, вихователь – методист проводить діагностування: опитування, анкетування чи індивідуальну бесіду. Це допоможе визначити, яка проблема йому цікава або в чому він зазнає труднощів. Лише після цього складається план індивідуального професійного самовдосконалення.

Найпоширеніші індивідуальні форми методичної роботи:

- самоосвіта

- консультування

- вивчення перспективного педагогічного досвіду

- атестація

- курси підвищення кваліфікації.

Самоосвіта

Це найефективніша індивідуальна форма здобуття педагогами нових знань, умінь і навичок шляхом самостійних занять на робочому місці чи поза ним. Вихователь-методист дитячого садка слідкує за тим, щоб самоосвіта педагогів була цілеспрямованою та результативною: ознайомлює вихователів із сучасними аспектами професійного розвитку, роз’яснює їм законодавчі тонкощі, підказує правильні методи, прийоми та шляхи саморозвитку.

У процесі самоосвіти педагоги:

- опрацьовують літературу, пов’язану з їх практичною діяльністю

- беруть участь у конференціях, тренінгах, семінарах

- консультуються у досвідчених спеціалістів

- вивчають перспективний педагогічний досвід

- ведуть власну картотеку з обраної ними проблеми

Ефективність самоосвіти залежить від того, наскільки педагог буде систематичним і послідовним у своїх стараннях, чи ускладнюватиме поступово зміст і форми роботи над собою. Не менш важливі принципи організації самоосвіти – взаємозв’язок наукових і методичних знань у самоосвітній підготовці вихователів та відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і вподобанням.

Для забезпечення системності роботи педагогів над обраними темами на початку навчального року складаються індивідуальні плани самоосвіти за такою формою:

Тема, яка буде опрацьована

Література з теми

Термін

Форма звіту

Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб освітньо - виховного процесу .

Консультування

Серед багатьох форм індивідуальної методичної роботи, які застосовуються у закладах дошкільної освіти, провідне місце посідає консультування педагогів. Практика показує, що корисна порада чи вчасно проведена консультація здатна скорегувати роботу педагога, направити її в раціональне русло. Основні консультації плануються в річному плані закладу освіти, індивідуальні проводяться за необхідністю. Потреба в їх наданні виникає спонтанно, тож відповідальність за якість їх проведення покладена на вихователя - ­методиста і залежить від його педагогічної інтуїції та професійної компетентності.

Вивчення перспективного педагогічного досвіду

Вивчення перспективного педагогічного досвіду дає змогу відшукати нові підходи до роботи з дітьми, виокремити їх із масової практики. Крім того, ця робота пробуджує ініціативу, творчість, сприяє удосконаленню професійної майстерності педагогів. З огляду на це щорічно в межах методичної роботи організовуються відкриті покази, на яких педагоги презентуватимуть свій кращий досвід роботи в одному з напрямів дошкільної педагогіки. Якщо в процесі планового вивчення роботи конкретного педагога відмічається високі результати в реалізації програми, значні досягнення в навчанні та вихованні дошкільників, то розробляється система відвідувань для вивчення досвіду його роботи. Це дає змогу впевнитися, що здобуті успіхи є результатом систематичного використання вихователем цікавих ефективних прийомів, тобто позитивні результати у діяльності педагога є не випадковими, а стабільними. Етапи вивчення перспективного педагогічного досвіду:

- етап дослідження (анкетування, спостереження, бесіда)

- етап аналізу (відбір кращого досвіду із представленого за відповідними критеріями)

- етап візуального сприймання (ознайомлення з матеріалами досвіду).

Курси підвищення кваліфікації

Раз на 5 років вихователі дитсадків проходять курси підвищення кваліфікації – спеціально організовані заходи, які передбачають ґрунтовне розширення та поглиблення знань, умінь та професійних навичок педагогічних працівників. Їх проходження забезпечує поглиблене вивчення питань організації освітнього процесу, освоєння інноваційних технологій та сучасних форм і методів діяльності педагогів-дошкільників.

Курси підвищення кваліфікації мають на меті:

- поглибити та розширити знання педагогів із психології, теорії та методики дошкільної освіти

- ознайомити їх з досягненнями педагогічної науки

- проінформувати про нові нормативні, програмні та методично ­інструктивні документи

- створити умови для досягнення педагогами високого рівня професіоналізму, набуття ними навичок творчої діяльності.

Проходження курсів є необхідною умовою для атестації педагогічних працівників.

Атестація

Педагоги закладів дошкільної освіти періодично проходять атестацію – комплексну перевірку, яку здійснює спеціальна атестаційна комісія задля визначення рівня кваліфікації педпрацівників. Ця комісія приймає рішення про відповідність педагога зайнятій посаді, встановлює, підтверджує (або не підтверджує) одну із кваліфікаційних категорій, визначає тарифний розряд оплати праці, присвоює педагогічне звання тощо.

Колективні та групові форми методичної роботи

Існують різноманітні колективні та групові форми методичної роботи з педагогами в закладі дошкільної освіти. Умовно їх можна поділити на:

- традиційні (засідання методичного об'єднання, педагогічні ради, семінари тощо)

- нетрадиційні форми методичної роботи, або інтерактивні (ділові ігри, тренінги, майстер-класи, кейс-технології і т. д.).

/Files/images/rozdelitelb_knigi.gif

Функції методичного кабінету:

- врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного дошкільного закладу;

- використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;

- розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі дошкільної освіти;

- корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

/Files/images/rozdelitelb_knigi.gif

Адміністрація дитсадка:

1) опрацьовує наукові та практичні досягнення у галузі дошкільної освіти, надає рекомендації щодо їх впровадження в практику роботи дошкільного закладу;

2) розробляє методичні рекомендації, зразки розвивальних посібників ;

3) надає практичну допомогу працівникам дошкільного закладу;

4) систематично вивчає стан освітнього процесу, динаміку змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників;

5)моделює зміст, форми і методи підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів дошкільного закладу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців;

6)вивчає , узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

/Files/images/z.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1015

Коментарi